Lignoser

Planter For Norsk Klima

Bunndekkende lignoser

Bunndekke er et begrep som brukes mye. Men hva er det egentlig? Det gir assosiasjoner til plantinger som dekker godt, er lette å skjøtte og tåler rasjonell beskjæring. Noen tenker helt markdekkende plantinger, mens andre tenker at plantene gjerne kan ha litt høyde bare de dekker godt så ugraset ikke etablerer seg.


For å få mer klarhet i begrepet bunndekke utfordret prosjekt ”Planter for norsk klima” vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger til å gi en beskrivelse av bunndekkere, hvordan de skal brukes og hva som skal til for å etablere et godt bunndekke. I 2006 gjorde hun følgende beskrivelser på oppdrag fra prosjektet:


"Bunndekke er varige homogene bestander av lave planter (en eller få arter/varianter) som danner et sluttet plantedekke og krever et minimum av skjøtsel. "


I definisjonen inngår:


Varighet

Alle plantesamfunn endrer seg med tiden (suksesjon). En planting med bunndekkere må være holdbar i såpass lang tid at det lønner seg å anlegge den. Det regnes som varig at plantingen holder seg stabil (plantene går ikke ut og det etablerer seg ikke fremmede planter) over 10-15 år etter at plantedekket er lukket (etablert).


Homogenitet

Dekket består av en art, underart, varietet eller sort. I noen tilfeller er variasjon for eksempel innen blomsterfarge eller vekstperiode ønsket, og det benyttes to eller flere arter eller former.


Høyde

Selv om en tett granskog kan være helt uten bunnvegetasjon, regnes den ikke som bunndekker. Plantedekket må være så lavt at det ikke slipper til bunnvegetasjon som kan etablere seg under det etter et prinsipp som ofte kalles en ”grønn hud”. Høyere busker er uaktuelle å bruke fordi de etter få år vil slippe til så mye lys at det etablerer seg andre planter, særlig langs kanter av plantingen.


Sluttet plantedekke

Staudemannen Klaus Jelitto definerer bunndekkere som ”planter som med sine skudd, ranker, blad og utløpere legger seg som et teppe over bakken”. Så snart plantedekket er lukket (plantene er etablert) hindres andre planter (ugras) i å etablere seg fordi de blir skygget ut.


Minimum av skjøtsel

Bunndekkeplantinger representerer en annen måte å tenke på enn konvensjonelle plantefelt. Plantene skal ikke kreve omplanting/deling, og helst ikke kunstig vanning eller ekstra gjødsling samt at ugraskampen skal være minimal. Kravet til beskjæring og rydding kan variere.


HVORFOR BUNNDEKKERE?


Det er mange grunner til at bunndekkere er aktuelle. I de fleste tilfeller gjelder ett eller flere av disse punktene (som tildels overlapper hverandre):


Estetisk element/landskapselement

De viktigste grunnene til å bruke bunndekke er estetiske. Et tett plantedekke er et spesielt formelement i landskapet. Massevirkningen gir et annet og mer dramatisk og massivt uttrykk enn små grupper eller enkeltplanter. Enkelte egenskaper (mønster, farger, former) hos plantene kan bli mer framtredende. Andre egenskaper vil tre mer i bakgrunnen (forsvinne i massen). Bunndekkere kan gi assosiasjoner til naturlige plantesamfunn eller benyttes for å understreke et strengt formelt uttrykk.


Unngå åpen jord

Åpen jord innebærer mange ulemper; etablering av ugras, stort fordampningstap fra jorda, dårlige forhold for jordfaunaen samt (under noen forhold) fare for erosjon.


Skjøtselshensyn

En bunndekkeplanting som er etablert (lukket dekke) skal hindre etablering av ugras. Andre skjøtselsoppgaver som gjødsling og vanning skal kunne komme ned i et minimum fordi plantene vokser i et miljø som tilfredsstiller deres krav.


Utgått plen under løvskygge

I Tyskland og Nederland mm har de utviklet teknikker for å vegetere åpen jord som oppstår når plenen går ut når trærne utvikler store kroner med tung løvskygge.


Vanskelig tilgjengelige steder

Bunndekke kan være aktuelt på steder hvor skjøtsel bare kan utføres sjelden. Dette gjelder for eksempel skråninger som ikke kan slås. .


Erosjonsutsatte steder

Etablering av et tett bunndekke ved bruk av planter som har en kraftig og godt forgrenet rotuvikling er et godt tiltak mot erosjon. Det kan være aktuelt for eksempel i erosjonsutsatte skråninger der det ikke ønskes grasbakke.


Steder med snølast

Ved å velge arter og tilrettelegge jordforholdene kan det oppnås frodige plantinger på steder hvor det er stor snølast.


Andre ekstreme steder

Under andre ekstremforhold, for eksempel ekstremt saltholdige jordsmonn (veg), ved visse typer forurensing, ekstrem fukt/tørke kan man utnytte bestemte tilpasninger hos bestemte plantearter.


HVORDAN?


Følgende punkter er av avgjørende betydning for og lykkes med funkjsonelle og vakre bunndekkeplantinger:


Plantevalg:

Plantene må ha en god dekkevne, dvs at blader og greiner dekker hverandre i flere lag slik at de hindrer at ugraset kan vokse. Plantene må være tilpasset vokseplassen med hensyn til klima, jord og fuktighetsforhold.


Ugras

Det må være fritt for rotugras før planting og man må ha kontroll med randsoner.


Planteavstand

Valg av planteavstand er avgjørende for hvor lang tid det tar før plantene dekker godt mot ugras. Ofte er det ønskelig at bunndekket etablerer seg raskt for å korte ned på antall år med intensiv ugrasbekjempelse før dekket lukker seg. Egnet planteavstand til dette bruket er ofte mindre enn den planteavstanden som anbefales i mange oppslagsverk, hvor det er tenkt at man skal se strukteren i hver enkelt plante. "Grøntveileder" til Statens vegvesen og anbefalinger fra E-plant Norge er eksempler på oppslagsverk som gir anbefalinger av egnet planteavstand med tanke på rask etablering av bunndekke i grøntanlegg.


Skjøtsel under etablering

Ugraskamp fram til lukket dekke, vanning, gjødsling og eventuelt etableringshjelp i form av fuktsperrer/ugrashemmende lag.


Skjøtsel etter etableringsfasen

Tiden som går med til skjøtsel etter at bunndekket er etablert er betraktelig redusert i forhold til i etableringstiden. Det vil nesten alltid komme noe ugras, og det er spesielt viktig at det fjernes før ugraset kan frø seg. Plantingen må følges opp med nødvendig vanning, gjødsling og beskjæring.

OM OSS

Planter for norsk klima var et samarbeidsprosjekt med formål å utvide sortimentet av trær, busker og stauder i norske beplantninger.


KONTAKT OSS

ngf@gartnerforbundet.no

Schweigaardsgate 34 F

0191 Oslo

Planter For Norsk Klima @ Alle rettigheter reservert

SAMARBEIDSPARTNERE